Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Plan zagospodarownia przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy  

Przed przystąpieniem do etapu realizacji projektu budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego lub przebudowę, nadbudowę, a także zmianę sposobu użytkowania całego albo części istniejącego budynku, inwestor oraz projektant powinien zaznajomić się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy plan nie został uchwalony – zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zasada dobrego sąsiedztwa

W celu spełnienia zasady dobrego sąsiedztwa, a także w celu kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, planowane zamierzenie inwestycyjne powinno stanowić wynik analizy sąsiedniej zabudowy – jej formy, gabarytów, przyjętych rozwiązań materiałowych. Decyzja o warunkach zabudowy powinna stanowić wynik takich analiz i skutkować budowaniem przestrzeni harmonijnej, estetycznej, a także funkcjonalnej oraz z wystarczającym zapleczem infrastrukturalnym.

 

Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.  Nie dotyczy to obszarów zamkniętych (np. tereny kolejowe, wojskowe), gdzie decyzja jest wydawana przez wojewodę. 

 

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wnioskować każdy, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do nieruchomości. Decyzję można wydać także więcej niż jednemu wnioskodawcy, gdyż nie rodzi ona praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana, jeśli nieruchomość spełnia następujące warunki:

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunakch zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy. We wniosku należy określić, na czym polega zamierzenie inwestycyjne oraz:

 

Do wniosku należy także dołączyć:

 

Treść decyzji o warunakch zabudowy

Wydana decyzja o warunkach zabudowy zawiera warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności:

 

Działki rolne

W przypadku działek, których przeznaczenie w ewidencji gruntów jest rolnicze, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy, uzgadnia ją ze Starostą w zakresie ochrony gruntów rolnych.

 

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, lub inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Wyłączenie niektórych gruntów z produkcji rolnej następuje automatycznie, z chwilą rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania gruntów, część natomiast można wyłączyć z produkcji rolnej, po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, Starosta uzgadnia decyzję w formie postanowienia i wskazuje sposób wyłączenia obszarów z produkcji rolnej.

 

 

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, inwestor posiada dostateczne informacje, by podjąć decyzję o zasadności planowanej inwestycji oraz rozpoczęcia prac nad projektem architektoniczno-budowlanym. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy stanowi, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

 

 

________________________________

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.