Usługi prawnicze

Zastępstwo procesowe: więcej »

- reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, przed     Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy     Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie (również w postępowaniach ad hoc);

- reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym     przed regulatorami takimi jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo     Spraw Wewnętrznych;

- reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo przedsiębiorców i prawo gospodarcze: więcej »

Działalność przedsiębiorców jest regulowana przez wiele dziedzin prawa. Prawo gospodarcze wiąże się przede wszystkim z prawem cywilnym, prawem handlowym oraz prawem pracy, ale również ze specjalistycznymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo autorskie, prawo Information Technology, prawo zamówień publicznych, oraz prawo upadłościowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i interdyscyplinarnej wiedzy kancelaria oferuje kompleksowe usługi w sprawach gospodarczych. Prowadzimy obsługę prawną dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obsługa prawna obejmuje pełne doradztwo prawne we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

 • zakładamy, rejestrujemy oraz zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, ich posiedzenia i zgromadzenia,
 • sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • sporządzamy projekty dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy  działania ich organów;
 • doradzamy pracodawcom w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzamy dokumenty pracownicze,
 • sporządzamy projekty umów handlowych i uczestniczymy w ich negocjowaniu;
 • doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności);
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradzamy przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przedsiębiorstwa;
 • uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności;
 • przeprowadzamy czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo zobowiązań: więcej »

 • sporządzamy i opiniujemy umowy, takie jak umowa sprzedaży, zamiany, dostawy, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, umowa zlecenia, umowa świadczenia usług, leasingu, umowa agencyjna, spedycji, przechowania, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty i dożywocia, ugoda;
 • doradzamy w sprawach wykonania i rozwiązania umów;
 • doradzamy w sprawach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz z tytułu czynów niedozwolonych;
 • bierzemy udział w negocjacjach celem zawarcia ugody oraz prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę, w tym uzyskanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
 • uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności;

Prawo nieruchomości i prawo budowlane: więcej »

- doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;

- doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, oraz w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;

- doradzamy w sprawach wywłaszczeń i uzyskania odszkodowań, w tym w sprawie gruntów warszawskich wywłaszczonych Dekretem Bieruta, gruntów zajętych na drogi publiczne oraz na EURO 2012 ;

- przeprowadzamy badanie prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;

- doradzamy w zakresie zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń nakładów na nieruchomość i ustanawiania służebności, w tym służebności drogi koniecznej;

- uczestniczymy w negocjacjach dotyczących nabycia/zbycia nieruchomości oraz przygotowujemy lub opiniujemy umowy zbycia/ nabycia nieruchomości.

Prawo lotnicze: więcej »

- reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń i upoważnień na wykonywanie przewozu lotniczego, a także zezwoleń na zarządzanie lotniskiem oraz zezwoleń na świadczenie usług obsługi naziemnej;

- doradzamy w bieżącej działalnością przewoźników lotniczych, przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej oraz ośrodków szkolenia lotniczego;

- doradzamy pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu.

Prawo spadkowe: więcej »

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na spadkobierców, których krąg wyznacza spadkodawca w testamencie lub w przypadku braku testamentu –kodeks cywilny. Ustalenia kręgu spadkobierców dokonuję się w postępowaniu przed sądem, który wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w określonych częściach przez określonych spadkobierców albo przed notariuszem, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia. Wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia są wyłącznymi dokumentami, którymi musi legitymować się spadkobierca.

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym, w tym:

 • udzielamy porad prawnych dotyczących m.in. pojęcia spadku, długów spadkowych, otwarcia i nabycia spadku, przyjęcia spadku, .tytułów prawnych do spadku, zdolności do dziedziczenia, niegodności dziedziczenia i przebaczenia, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, dziedziczenia gospodarstw rolnych, działu spadku, zbycia spadku, uprawnień małżonków, uprawnienia bliskich do mieszkania, dziedziczenia ustawowego, pojęcia testamentu i zdolności testamentowej, rodzajów testamentu, nieważności testamentu, podstawienia zwykłego, podstawienia powierniczego, przyrostu, polecenia, zapisów zwykłych, dalszych i windykacyjnych, transmisji;
 • na podstawie przedłożonych przez klienta lub uzyskanych przez nad dokumentów ustalamy krąg spadkobierców;
 • sporządzamy wnioski do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku;
 • organizujemy uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem;
 • reprezentujemy klientów przy zgłoszenie nabycia spadku do właściwego Urzędu Skarbowego;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu o zmianę wpisów w księgach wieczystych lub innych właściwych rejestrach;
 • sporządzamy pozwy i reprezentujemy klienta w sprawach rozstrzyganych w postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie procesowym, w tym w sprawach o zachowek, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, o zobowiązanie do wykonania zapisu, o zobowiązanie do wykonania polecenia, o zmniejszenie zapisu lub polecenia, o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom;
 • sporządzamy wnioski i reprezentujemy klienta w spraw rozstrzyganych w postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie nieprocesowym, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, o stwierdzenie nabycie w spadku gospodarstwa rolnego, o uzupełnienie stwierdzenie nabycia spadku, o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, o dział spadku, o dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków, o spis inwentarza, o zabezpieczenie spadku, o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o przyjęcie spadku wprost, o odrzucenie spadku, o nakazanie złożenia testamentu, o otwarcie i ogłoszenie spadku, o zwolnienie wykonawcy testamentu, o ustanowienie kuratora spadku, o zawiadomienie o testamencie ustnym, o wyjawienie przedmiotów spadku.

Reprezentacja przed sądem obejmuje między innymi przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, monitorowanie sprawy, reprezentację na rozprawach, jak również prowadzenie negocjacji procesowych. Ze względu na wyjątkowo delikatny charakter spraw spadkowych do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie pomagamy w sprawach spadkowych osobom na stałe przebywającym poza granicami Polski.

Prawo pracy: więcej »

- udzielamy porad, konsultacji i opinii prawnych;

- przygotowujemy dokumenty i podejmuje czynności związane z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy, a także przygotowujemy kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji;

- przygotowujemy dokumenty wewnętrzne podmiotów, w tym regulaminy pracy i wynagradzania;

- doradzamy przy negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników układów zbiorowych i porozumień;

- doradzamy w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, przejęcia zakładów pracy w trybie art.23¹ Kodeksu pracy;

- reprezentujemy strony w sporach z zakresu prawa pracy oraz świadzcenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawo administracyjne: więcej »

 • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych oraz odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienia wydane w toku tych postępowań,
 • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
 • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
 • pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

Prawo autorskie: więcej »

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu, w szczególności działających na rynku usług IT (Information Technology).

W ramach świadczenia pomocy prawnej:

 • sporządzamy i opiniujemy umowy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT o tworzenie, wdrożenie i eksploatację programów komputerowych;
 • doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste;
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach celem zawarcia ugody oraz w postępowaniach sądowych w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

Prawa cudzoziemców: więcej »

- doradzamy przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego;

- doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;

- doradzamy w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych;

- reprezentujemy strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);

- załatwiamy formalności związane z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

Prawo zamówień publicznych: więcej »

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych obejmujące obsługę zarówno zamawiających jak i wykonawców.

 • zapewniamy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu przedmiotu zamówienia i wyboru optymalnego trybu postępowania, przy przygotowaniu SIWZ, umowy o udzielenie zamówienia publicznego i innej dokumentacji przetargowej, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub zagranicznych;
 • doradzamy w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy konsorcjum i umowy o podwykonawstwo;
 • doradzamy w przypadku kontroli,
 • doradzamy zakresie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg;
 • zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Prawo podatkowe i karno skarbowe: więcej »

 • świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • przygotowujemy oraz składamy w imieniu klientów wnioski o wydanie indywidualnych  interpretacji podatkowych;
 • doradzamy zagranicznym inwestorom przy efektywnym podatkowo planowaniu inwestycji w Polsce;
 • zapewniamy pomoc w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w postępowaniach podatkowych; kontroli podatkowej oraz skarbowej a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT;
 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich, w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe;
 • doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karnych-skarbowych,
 • zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze,
 • doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych tj.: niegospodarności, odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych, przestępstw przeciwko wierzycielom; przestępstw przekupstwa menedżerskiego,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,
 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia.

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe: więcej »

- doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karnych-skarbowych,

- zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze,

- doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych tj.: niegospodarności, odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych, przestępstw przeciwko wierzycielom; przestępstw przekupstwa menedżerskiego,

- reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,

- doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia.

Windykacja należności: więcej »

- podejmujemy przedsądowe działania polubowne;

- przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania sądowe o zapłatę, w tym zabezpieczające;

- uzyskujemy klauzule wykonalności celem prowadzenia egzekucji komorniczej;

- nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego.

Rodzinne sprawy majątkowe: więcej »

W zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi:

 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w sprawach rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowienia rozdzielności majątkowej, ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, w sprawach nabycia przez małżonków nieruchomości i rzeczy do majątku wspólnego lub do ich majątków osobistych oraz w sprawach odpowiedzialności małżonków za długi;
 • przeprowadzamy pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • uzyskujemy zezwolenia sądu na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego, takimi jak zbycie lub obciążenie jego majątku,
 • przeprowadzamy pozasądowy i sadowy dział spadku.
 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, zamiany, użyczenia, darowizny, renty i dożywocia, ustanowienia służebności osobistej mieszkania;
 • świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej.

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.