Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Zastępstwo procesowe

Radcowie prawni i adwokaci naszej kancelarii to wykwalifikowani prawnicy zrzeszeni w ramach właściwych samorządów prawniczych, świadczący pod kontrolą tych samorządów usługi prawnicze. Radcowie prawni i adwokaci to prawnicy, którzy mają co do zasady wyłączne uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pracujący w naszej kancelarii radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego i w prowadzeniu spraw sądowych

 

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski to obowiązek zastąpienia stromy przez radcę prawnego lub adwokata jako fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonejczynności procesowej lub w określonej fazie postępowania

 

W postępowaniu cywilnym przymus ma najszersze zastosowanie. W całym postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje bowiem co do zasady zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych (dotyczy to także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji). Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym dotyczy zarówno postępowania kasacyjnego, postępowania zainicjowanego skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargą o wznowienie postępowania (o ile obejmuje postępowanie przed Sądem Najwyższym), jak i innych postępowań incydentalnych, np. o wyłączenie sędziego, o oznaczenie sądu właściwego miejscowo.

 

Zgodnie z art. 130 § 5 pisma procesowe sporządzone przez stronę w sprawie objętej przymusem adwokackim podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcie braków, chyba że ustawa stanowi inaczej. Inny rygor przewidują przepisy normujące dopuszczalność środków odwoławczych i środków zaskarżenia objętych przymusem (zażalenie do Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga o wznowienie postępowania); w takich wypadkach środek (skarga) podlega odrzuceniu.

 

W procedurze sądowoadministracyjnej przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieco węższy. Pojawia się na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skarga kasacyjna powinna być tam sporządzona - co do zasady - przez  radcę prawnego lub adwokata pod rygorem zwrotu pisma. Przymus nie występuje za to w postępowaniu administracyjnym, określonym normami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pełnomocnictwo procesowe

Radcowie prawni i adwokaci reprezentują klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych na podstawie udzielonych pełnomocnictw procesowych.

 

Zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

 

W ramach zastepstwa procesowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw procesowych:

 

Nasze publikacje:

https://www.polzlaw.pl/pl/mediacja-w-postepowaniu-karnym-cywilnym-administracyjnym-i-sadowoadministracyjnym

https://www.polzlaw.pl/pl/sad-polubowny-arbitraz-w-postepowaniu-cywilnym

https://www.polzlaw.pl/pl/postepowanie-dowodowe-w-procesie-cywilnym

https://www.polzlaw.pl/pl/akt-notarialny-jako-tytul-egzekucyjny

https://www.polzlaw.pl/pl/skarga-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-ochrona-prawa-do-poszanowania-mienia

https://www.polzlaw.pl/pl/skarga-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-prawo-do-rzetelnego-procesu-sadowego

https://www.polzlaw.pl/pl/europejski-trybunal-praw-czlowieka-w-strasburgu-roszczenia-o-sluszne-zadoscuczynienie

 

Przydatne linki i formularze:

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/o-trybunale/

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.