Menu Zamknij

Adwokat nieruchomości Warszawa

Prawo nieruchomości warszawa

W sensie prawnym nieruchomości to części powierzchni ziemskiej (grunty), budynki trwale z gruntem związane, oraz stanowiące części tych budynków lokale mieszkalne lub użytkowe. Nieruchomości geodezyjnie wyodrębnione, dla których urządzono księgę wieczystą stanowią odrębny przedmiot własności i mogą być przedmiotem obrotu.

Prawo nieruchomości dotyczy powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności nieruchomości i innych praw rzeczowych do nieruchomości, takich jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe – prawa te są prawami bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes – wobec wszystkich, w przeciwieństwie do praw obligacyjnych dotyczących nieruchomości, które są skuteczne tylko względem stron umowy, na przykład umowy dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości.

Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują doradztwo prawne, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych,  udział w negocjacjach przy zawieraniu umów, oraz reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postepowaniach administracyjnych, zarówno przed organami administracji państwowej i samoorzadowej jaki i sądami administracyjnymi.

Prawnik od nieruchomości – porady

Udzielamy konkretnych, przejrzystych porad prawnych klientom zainteresowanym zbyciem, nabyciem, podziałem nieruchomości (zniesienie współwłasności) zabezpieczając ryzyka i dając najwyższe poczucie bezpieczeństwa transakcji. Z sukcesem prowadzimy postępowania o naruszenie posiadania, eksmisje, odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę, rozwiązujemy interesy klientów na zasadzie win- win.

 

 

Zmiany i projekty zmian w prawie nieruchomości

Nasi prawnicy na bieżąco śledzą zmiany i projekty zmian w prawie nieruchomości, orzecznictwo sądowe, oraz jako doświadczeni praktycy znają praktyką działania i stosowania prawa przez urzędy i organy państwowe i samorządowe.

Specjalizujemy się w szczególności w postępowaniach dotyczących tzw. nieruchomości dekretowych warszawskich, wywłaszczonych na podstawie Dekretu Bieruta. W sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości reprezentujemy osoby, które zostały wywłaszczone z nieruchomości, w tym spadkobierców osób wywłaszczonych, i staramy się przede wszystkim uzyskać w zwrot nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia, a gdy nie jest to możliwe – odszkodowanie. W naszej praktyce pomagaliśmy również Klientom w uzyskaniu odszkodowania za grunty wywłaszczone pod drogi publiczne oraz na cele budowy infrastruktury związanej z Euro2012. Nasze doświadczenie obejmuje spory o wywłaszczone nieruchomości w Warszawie oraz w całym kraju.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Adwokat prawa nieruchomości – zakres usług:

 • przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;
 • sporządzamy oraz opiniujemy umowy, w tym warunkowe, przedwstępne, przyrzeczone:
  • umowy ustanowienia użytkowania wieczystego,
  • umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy przewłaszczcenia nieruchomości na zabezpieczenie,
  • umowy działu spadku lub podziału majątku wspólnego małżonków, w skład których wchodzi nieruchomość;
  • umowy deweloperskie
 • sporządzamy oraz opiniujemy oświadczenia i umowy ustanawiające:
  • użytkowanie nieruchomości,
  • służebności gruntowe, w tym:
   • służebność drogi koniecznej
   • służebność przesyłu,
  • służebność mieszkania,
  • dożywocie,
 • doradzamy przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczenia na nieruchomości w postaci hipoteki;
 • doradzamy i prowadzimy sprawy przed sądami wieczystoksięgowymi, w tym o:
  • zakładanie ksiąg wieczystych,
  • dokonywanie i wykreślanie wpisów w księgach wieczystych,
  • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • zezwolenie na wgląd do akt księgi wieczystej,
 • doradzamy i prowadzimy sprawy sądowe dotyczące:
  • zniesienia współwłasności,
  • zasiedzenia,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • rozliczenia nakładów na nieruchomość,
  • działu spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
  • podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość,
  • zamiany dożywocia na rentę,
  • rozwiązania umowy dożywocia,
  • odszkodowań za wywłaszcznone nieruchomości, w tym za grunty warszawskie wywłaszczone Dekretem Bieruta,
 • prowadzimy sprawy administracyjne o zwrot w naturze albo o wypłatę odszkdowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne,
 • prowadzimy sprawy administracyjne o ustalenie, że aktualizacja rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona,
 • sporządzamy i składamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na naruszenie art. 1 Protokołu Nr 1 (prawo do poszanowania mienia) w sprawach naruszenia prawa własności nieruchomości;
 • doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym:
  • finansowanych ze środków publicznych,
  • finansowanych ze środków zagranicznych,
  • obsługujemy projekty deweloperskie;
 • doradzamy w procesie:
  • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • pozwoleń na budowę;
 • reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

Na stronie serwisu zamieściliśmy szczegółowe dane kontaktowe wraz z prezentacją sylwetki zawodowej naszych prawników – radców prawnych, adwokatów i aplikantów, wraz z wybranymi publikacjami z dziedziny szeroko pojętego prawa. Zapraszamy!