Menu Zamknij

Skarga kasacyjna do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA- usługi kancelarii

Nasza kancelaria sporządza i składa skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych wydane w wyniku złożenia do tych sądów skarg na decyzje i postanowienia wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w sprawach wywłaszczeń, w tym w sprawach uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w sprawach uzyskania warunków zabudowy, w sprawach budowlanych, w sprawach uzyskania obywatelstwa polskiego oraz w sprawach uzyskania prawa pobytu oraz prawa pracy w Polsce.

W ramach naszych usług prawnych oceniamy możliwość i celowość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzamy skargi kasacyjne i reprezentujemy skarżącego w postępowaniu przed tym sądem.

Złożenie skargi kasacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie jest sądem odwoławczym, do którego składa się skargi kasacyjne na wyroki oraz na postanowienia kończące postępowanie w sprawie wydane przez wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach skarg złożonych do tych sądów. Strona postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym może wnieść skargę kasacyjną po otrzymaniu wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczany jest stronie z urzędu w przypadku uwzględnienia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny. W przypadku oddalenia skargi strona musi sama złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Skarga do NSA – informacje

Skarga kasacyjna składana przez stronę powinna być sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata. Skarga kasacyjna powinna spełniać wymogi dla pisma procesowego oraz zawierać: oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany oraz wniosek o rozpoznanie na rozprawie lub oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Podstawy prawne skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną można oprzeć wyłącznie na następujących podstawach: 1) naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 2)naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazanie innych podstaw lub brak wskazania jakichkolwiek podstaw będzie skutkował odrzuceniem skargi bez wezwania do wcześniejszego uzupełnienia braków formalnych.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strona może przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek strony rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.
Uwzględniając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżone orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi. Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje jednak sam skargę złożoną do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona.