Menu Zamknij

Prawnicy

Piotr Polz

Partner, adwokat, radca prawny

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (umowy handlowe, kontrakty budowlane, odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, bieżąca działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie autorskim, w tym w obszarze IT, w prawie pracy, w prawie cudzoziemców, w tym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, oraz w prawie lotniczym.

Z sukcesem reprezentuje klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach cywilnych i pracowniczych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Doradzał przy prywatyzacji polskich linii lotniczych LOT, rozbudowie międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie, budowie hotelu “Courtyard by Marriott” Warsaw Airport w Warszawie dla pasażerów lotniczych we współpracy z międzynarodową siecią hotelową, budowie fabryki radiofarmaceutyków współfinansowanej przez Agencję ONZ.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Ewa Polz

Partner, radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (prawo rzeczowe, w tym obrót i zarządzanie nieruchomościami, prawo zobowiązań, w tym kontrakty oraz odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie administracyjnym (zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podziały nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowania za wywłaszczenia,, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, grunty warszawskie objęte Dekretem Bieruta).

Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uczestniczyła w największym projekcie prywatyzacyjnym w polskim sektorze petrochemicznym obejmującym polską i międzynarodową ofertę publiczną PKN ORLEN. Posiada szerokie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Polz-Ziobrowska

Partner, adwokat

Adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff oraz Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Cambridge.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie gospodarczym, a także prawie bankowym i finansowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych i pożyczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów upadłości i restrukturyzacji, instrumentów zabezpieczania wierzytelności, a także dochodzenia należności i egzekucji. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi kredytodawców i kredytobiorców w zakresie finansowań i towarzyszącym im pakietów zabezpieczeń zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawniczej Allen & Overy w Warszawie oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Anna jest autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna obecnie świadczy doradztwo prawne dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu jako konsultant prawny.

Joanna Remus-Szymańska

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktykę prawniczą rozpoczęła w 2013 r. w kancelariach prawnych w Toruniu, gdzie zajmowała się szerokim spektrum spraw, głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego, jak również w departamencie prawnym w Administracji Publicznej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie pracy. W ramach świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie krajowym, jak również w obrocie międzynarodowym. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, jak równie umowy o wykorzystanie wizerunku. Prowadzi postępowania sądowe jak również postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej. Doradza pracownikom jak również pracodawcom z zakresu prawa pracy.

Katarzyna Klimowicz

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W czasie studiów rozpoczęła praktykę w sądach oraz w kancelariach prawnych w Krakowie, gdzie zajmowała się sprawami z dziedziny prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz spadkowego. Posiada doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz w kancelariach prawnych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych: spółki, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Specjalizuje się również w prawie cywilnym w dziedzinie odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej, błędów medycznych oraz w sprawach odnoszących się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych. Prowadzi postępowania przed wszystkimi sądami oraz postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej. Współpracowała z fundacjami prawnymi na rzecz ochrony praw człowieka oraz krzewienia kultury prawnej. Podejmuje działalność naukową w dziedzinie filozofii prawa.

Julia Biernat

Asystentka prawna

Studentka V. roku na wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

W czasie studiów zdobyła pierwsze doświadczenie zawodowe współpracując z warszawskimi kancelariami prawnymi, gdzie zapoznała się z postępowaniami sądowymi w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego. Znamienny wpływ na poszerzenie horyzontów w zakresie prawa podczas odbywania praktyk studenckich miała także możliwość zapoznania się z niepopularną w toku studiów dziedziną prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Jako zwieńczenie nauki na poziomie akademickim, podjęła się stworzenia pracy magisterskiej z zakresu fundacji rodzinnych – nowoutworzonej instytucji planowania sukcesji.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu średniozaawansowanym.