Menu Zamknij

Prawo spadkowe

Prawnik sprawy spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Od lat skutecznie prowadzimy sprawy spadkowe obywateli polskich, w tym także przebywających za granicą, oraz cudzoziemców. Kancelaria zajmuje się także kwestiami związanymi ze zgłoszeniem nabycia spadku i reprezentacją Klienta we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dziedziczenie

Jedną z najważniejszych instytucji prawa spadkowego jest dziedziczenie. Zgodnie z kodeksem cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 roku w polskim porządku prawnym wyróżnia się dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Kancelaria może kompleksowo przeprowadzić proces dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego. Jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkie potrzebne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku, a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. Ponadto wspieramy naszych klientów w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca

Stwierdzenie nabycia spadku

Przedmiotem tego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Ustalenia kręgu spadkobierców dokonuje się przez sądem lub notariuszem, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia. Krąg spadkobierców może wynikać albo z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane osoby niespokrewnione ze spadkodawcą lub z ustawy (tj. Księgi IV Kodeksu cywilnego) i  wówczas po zmarłym dziedziczą jego najbliżsi krewni

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie nieprocesowe. Chociaż takie postępowanie z założenia nie ma spornego charakteru, to w praktyce często zdarza się, że jego uczestnicy, a więc osoby, które wnoszą o uznanie za spadkobiercę, pozostają w faktycznym sporze. Ta sytuacja ma miejsce m. in. w przypadku kwestionowania przez uczestnika ważności testamentu, na który powołuje się inny uczestnik wywodząc z niego skutki prawne.

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem w imieniu klientów wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek kierujemy do właściwego sądu, który po przeprowadzeniu rozprawy, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Ostatni etap do zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego, zmiana wpisu w Księgach Wieczystych czy innych właściwych rejestrach, kancelaria kompleksowo pomaga przy wszystkich związanych z tym czynnościach. Ponadto oferujemy także pomoc przy ustalaniu składu spadku,

Zachowek

Zachowek to instytucja uregulowaną przez Kodeks cywilny instytucja, która ma na celu zabezpieczenie interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy. Osobom, które należą do kręgu spadkobierców ustawowych, przyznane zostało roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej od spadkodawców testamentowych lub osób, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę. Wysokość zachowku ustala się odpowiednio jako cześć wartości spadku, który przypadłby danej osobie w razie dziedziczenia ustawowego. Uprawnioną do zachowku grupę krewnych zmarłego stanowią zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonek i ewentualnie rodzice zmarłego. Wszystkie te osoby mogą wnieść do sądu pozew w tym zakresie i mają prawo domagać się od osób obdarowanych przez zmarłego (w testamencie lub darowiźnie) zapłaty równowartości połowy udziału spadkowego, który przypadłby im, gdyby doszło do dziedziczenia majątku zmarłego w drodze ustawy, natomiast w sytuacji gdy uprawniony do zachowku jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy – równowartości dwóch trzecich tego udziału. Prawo żądania zachowku nie przysługuje osobom wydziedziczonym.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego:

 • udzielamy porad prawnych,
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach,
 • sporządzamy wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem,
 • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • doradzamy w sprawie podatku od spadków o dokonujemy zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym,
 • przeprowadzamy pozasądowy dział spadku pomiędzy spadkobiercami,
 • sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych, których dotyczą sprawy spadkowe,
 • sporządzamy apelacje od orzeczeń sądów I instancji i reprezentujemy strony w postępowaniach odwoławczych,
 • sporządzamy kasacje i reprezentujemy Klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i z sukcesem prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, w tym w następującym zakresie:

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie procesowym:

 • o zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • unieważnienie testamentu,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu,
 • zobowiązanie do wykonania polecenia,
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie nieprocesowym:

 • zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza,
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
 • przyjęcie spadku wprost,
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • nakazanie złożenia testamentu,
 • ogłoszenie testamentu,
 • zawiadomienie o testamencie ustnym,
 • ustanowienie kuratora spadku
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
 • sprawy dotyczące wykonawcy testamentu, w tym zwolnienie wykonawcy testamentu,
 • zarząd spadkiem nieobjętym,
 • stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego,
 • uzupełnienie stwierdzenie nabycia spadku,
 • zmiana stwierdzenia nabycia spadku
 • dział spadku
 • dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków,

Kancelaria udziela porad prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w zakresie:

 • pojęcia spadku,
 • długów spadkowych,
 • otwarcia i nabycia spadku,
 • spadku tytułów prawnych do spadku,
 • zdolności do dziedziczenia,
 • niegodności dziedziczenia i przebaczenia,
 • wydziedziczenia,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • dziedziczenia gospodarstw rolnych,
 • przyjęcia spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza,
 • odrzucenia spadku,
 • dziedziczenia ustawowego,
 • dziedziczenia testamentowego,
 • uprawnień małżonków,
 • wyłączenia małżonka od dziedziczenia,
 • uprawnienia bliskich do mieszkania,
 • pojęcia testamentu i zdolności testamentowej,
 • nieważności testamentu,
 • testamentu zwykłego,
 • testamentu alograficznego,
 • testamentu ustnego,
 • testamentu wojskowego,
 • testamentu podróżnego,
 • testamentu notarialnego,
 • świadków testamentu,
 • powołania spadkobiercy,
 • podstawienia zwykłego,
 • podstawienia powierniczego,
 • przyrostu,
 • polecenia,
 • zapisów zwykłych, dalszych i windykacyjnych,
 • transmisji,
 • działu spadku,
 • zbycia spadku.