Menu Zamknij

Radca prawny Warszawa

Kim jest radca prawny i adwokat?

Radcowie prawni i adwokaci to wykwalifikowani prawnicy zrzeszeni w ramach właściwych samorządów prawniczych, świadczący pod kontrolą tych samorządów usługi prawnicze. Radcowie prawni i adwokaci mają co do zasady wyłączne uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pracujący w naszej kancelarii radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie prawa cywilnego i w prowadzeniu spraw sądowych.

Radca prawny a adwokat

Chociaż zawody radcy prawnego i adwokata mają różną historię i tradycje, to aktualnie poza nazwą w zasadzie nie różnią się. Radca prawny i adwokat są uprawnieni do świadczenia pomocy prawnej w takim samym zakresie, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i podlegają nadzorowi ich samorządów. Jedyna różnica sprowadza się do tego, że radca prawny może wykonywać swój zawód także w ramach stosunku pracy, przy czym jeżeli jest zatrudniony na umowę o pracę, to nie może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski to obowiązek zastąpienia stromy przez radcę prawnego lub adwokata jako fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonej czynności procesowej lub w określonej fazie postępowania

W postępowaniu cywilnym przymus ma najszersze zastosowanie. W całym postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje bowiem co do zasady zastępstwo stron przez radców prawnych lub adwokatów (dotyczy to także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji).

W procedurze sądowo-administracyjnej przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieco węższy. Pojawia się na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skarga kasacyjna powinna być tam sporządzona – co do zasady – przez  radcę prawnego lub adwokata pod rygorem zwrotu pisma.

Skorzystaj z pomocy naszych radców prawnych i adwokatów

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Radca prawny i adwokat jako osoby zaufania publicznego

Radca prawny i adwokat to osoby zaufania publicznego zawodowo świadczące pomoc prawną celem ochrony prawnej interesów swoich klientów.

Obowiązek stałego dokształcania

Radcowie prawni i adwokaci mają obowiązek stałego dokształcania się, którego wykonywanie nadzorowane jest przez samorządy prawnicze.

Partnerzy Ewa Polz i Piotr Polz wykonują zawód radcy prawnego, natomiast partner Anna Polz – Ziobrowska wykonuje zawód adwokata. Kancelaria zatrudnia zarówno radców prawnych jak i adwokatów.

Zawód radcy prawnego/adwokata mogą wykonywać tylko osoby wpisane na listę radców prawnych/adwokatów prowadzoną przez właściwe samorządy, które złożyły następujące ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego/adwokata przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego/adwokata i sprawiedliwości”.

Na listę radców prawnych/adwokatów może być wpisany ten, kto:

  1. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
  5. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską/adwokacką i złożył egzamin radcowski/adwokacki.

Tytuły zawodowe radcy prawnego i adwokata

Tytuły zawodowe „radca prawny” i „adwokat” podlegają ochronie prawnej. Radca prawny i adwokat podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego i adwokata

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego i adwokata polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Pomoc prawna dotyczy wszystkich dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.

Radca prawny i adwokat mają prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego/adowkata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny/adowkat stwierdza to w poświadczeniu

Radca prawny i adwokat może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu, adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek zachowania tajemnicy przez radcę prawnego i adowkata

Radca prawny i adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny i adwokat nie mogą zostać zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedzieli się prowadząc sprawę lub udzielając pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zakresie określonym tymi przepisami.

Wolność słowa i pisma radcy prawnego i adwokata

Radca prawny i adwokat przy wykonywaniu czynności zawodowych korzystaja z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie wolności stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.

Samorządy radców prawnych i adwokatów

Radcowie prawni i adwokaci zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Każdy radca prawny i adwokat jest członkiem samorządu zawodowego – przynależność ta ma charakter obowiązkowy.

Samorządy radców prawnych i adwokatów reprezentują ich na zewnątrz oraz sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego i adwokata w interesie publicznym i dla jego ochrony.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu radców prawnych posiadającymi osobowość prawną są Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu adwokatów posiadającymi osobowość prawną są Okręgowe Rady Adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu radców prawnych i samorządu adwokatów w zakresie i formach określonych ustawą.

Doradztwo i porady prawne

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy łączą głęboką wiedzę specjalistyczną z pasją do pomagania klientom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Nasza kancelaria znajduje się w centrum Warszawy, co ułatwia klientom dostęp do naszych usług. Specjalizujemy się w szerokim zakresie dziedzin prawa, oferując kompleksowe wsparcie zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

Porady prawne Warszawa

Jeśli szukasz profesjonalnej porady prawnej w Warszawie, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi prawnicy są gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić niezbędne wsparcie prawne. Odwiedź naszą kancelarię w sercu Warszawy lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, aby umówić się na konsultację.