Menu Zamknij

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga do WSA – usługi kancelarii

Nasza kancelaria sporządza i składa do wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na decyzje i postanowienia wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w sprawach wywłaszczeń, w sprawach uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w sprawach uzyskania warunków zabudowy, w sprawach budowlanych, w sprawach uzyskania obywatelstwa polskiego oraz w sprawach uzyskania prawa pobytu oraz prawa pracy w Polsce. 

W ramach naszych usług oceniamy możliwość i celowość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sporządzamy skargi i reprezentujemy skarżącego w postępowaniu przed tym sądem.

Proces rozpatrywania skargi do WSA

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi odpowiadać wymogom pisma procesowego, a ponadto powinna określać naruszenia prawa lub interesu prawnego skarżącego, czyli wskazywać przepisy prawa administracyjnego materialnego lub prawa administracyjnego procesowego, które zostały naruszone. Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga sprawę merytorycznie, oceniając zarówno jej stan faktyczny, jak i prawny. Uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, sąd uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części. W razie nieuwzględnienia skargi sąd oddala skargę.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Rodzaje Sądów administracyjnych

Sądy administracyjne obejmują wojewódzkie sądy administracyjne, które są tworzone dla jednego województwa lub dla ich większej liczby, oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
Wojewódzkie sądy administracyjne są sądami pierwszej instancji, do których składa się skargi na decyzje i postanowienia wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, na uchwały organów samorządu terytorialnego i akty normatywne wydane przez terenowe organy administracji rządowej oraz skargi na bezczynność organu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie jest sądem drugiej instancji, do którego składa się skargi kasacyjne na wydane przez wojewódzkie sądy administracyjne wyroki oraz postanowienia kończące postępowanie w sprawie. Dwuinstancyjność, czyli dwukrotne badanie sprawy przez sądy, jest zagwarantowane w Konstytucji RP.