Menu Zamknij

Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują działalność fundacji i stowarzyszeń są:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art. 12 stwierdza, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji;
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1984 r. poz. nr 21 poz. 97 ze zm.);
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. poz. 20 poz. 104 ze zm.);
 •  ustawa z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z z 2017 r poz. 2176 ze zm.)

Fundacja

Fundacja jest bytem prawnym posiadającym osobowość prawną. Ustawa o fundacjach stwierdza, iż fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Interesuje Cię obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest bytem prawnym, który w zależności od formy również może posiadać osobowość prawną. Zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

Wśród rodzajów stowarzyszeń możemy wyróżnić:

 • stowarzyszenia rejestrowe: do ich założenia niezbędne jest współdziałanie co najmniej 7 osób, stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,
 •  stowarzyszenia zwykłe: do ich założenia niezbędne jest współdziałanie co najmniej 3 osób, stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 •  stowarzyszenia ogrodowe: organizacje powołane na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych, ich zakładanie i funkcjonowanie regulowane jest przepisami ustawy o stowarzyszeniach.

Nasza obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Nasze usługi obejmują zarówno sprawy organizacyjno – prawne, jak i sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem fundacji i stowarzyszeń. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb.

Nasze usługi prawne dotyczą każdego etapu funkcjonowania fundacji czy stowarzyszenia, tj. począwszy od doradztwa w wyborze właściwej  formy prawnej, poprzez jej prawne utworzenie i rejestrację, bieżące funkcjonowanie aż do zamknięcia czy likwidacji. Przybliżamy prawne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, w szczególności poprzez sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na fakt, iż nasi radcowie prawni i adwokaci prowadzą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, również w tym zakresie jesteśmy zapewnić Państwu rzetelne i merytoryczne wsparcie.

Obsługa prawna oferowana przez naszą kancelarię obejmuje wszystkie aspekty prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności fundacji i stowarzyszeń, w tym:

 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:
 • sporządzanie umów związanych z bieżącą działalnością fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługę organów fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługę fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich stosunków z pracownikami;
 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analizę i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 ze zm.
 • zastępstwo procesowe, w tym:
 • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi,
 • reprezentację przed sądami arbitrażowymi;
 • likwidację działalności stowarzyszeń i fundacji.