Menu Zamknij

Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Nasze usługi obejmują zarówno sprawy organizacyjno – prawne, jak i sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem fundacji i stowarzyszeń. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb.

Nasze usługi prawne dotyczą każdego etapu funkcjonowania fundacji czy stowarzyszenia, tj. począwszy od doradztwa w wyborze właściwej  formy prawnej, poprzez jej prawne utworzenie i rejestrację, bieżące funkcjonowanie aż do zamknięcia czy likwidacji. Przybliżamy prawne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, w szczególności poprzez sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na fakt, iż nasi radcowie prawni i adwokaci prowadzą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, również w tym zakresie jesteśmy zapewnić Państwu rzetelne i merytoryczne wsparcie.

Obsługa prawna oferowana przez naszą kancelarię obejmuje wszystkie aspekty prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności fundacji i stowarzyszeń, w tym:

 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:
 • sporządzanie umów związanych z bieżącą działalnością fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługę organów fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługę fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich stosunków z pracownikami;
 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analizę i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie
 • zastępstwo procesowe, w tym:
 • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi,
 • reprezentację przed sądami arbitrażowymi;
 • likwidację działalności stowarzyszeń i fundacji.

 

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują działalność fundacji i stowarzyszeń są:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art. 12 stwierdza, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji;
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

Obsługa prawna fundacji rodzinnych

Świadcząc usługi prawne na rzecz Klientów, Kancelaria Polz i Polz dąży do zapewnienia profesjonalnej obsługi oraz doradztwa z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oraz wprowadzaniem do systemu nowych rozwiązań, regulacji oraz instytucji. 

Fundacja rodzinna to instytucja planowania sukcesji wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej. Ma ona ułatwić kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej w rodzinie, jednak w przeciwieństwie do zwykłego spadkobrania – w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o fundacji rodzinnej doszło do zmian w zakresie takich gałęzi prawa jak prawo spadkowe oraz prawo podatkowe, co nie pozostaje bez znaczenia z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę i chcących zachować zarządzanie majątkiem firmy w rodzinie na przyszłość.

W ramach obsługi prawnej fundacji rodzinnej, Kancelaria Polz i Polz oferuje  kompleksowe przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, w tym doradztwo i udzielenie odpowiedzi na pytania Klienta, jak również sporządzenie dokumentów  związanych z ustanowieniem i funkcjonowaniem fundacji m.in.  projekt aktu założycielskiego fundacji rodzinnej bądź testamentu, statut oraz spis mienia fundacji rodzinnej, zgłoszenie do rejestru fundacji rodzinnych etc. 

Po zakończeniu procedury ustanowienia i rejestracji fundacji rodzinnej w sądzie rejestrowym, nasza Kancelaria oferuje również wsparcie i doradztwo prawne przy dalszym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej, m.in. w zakresie:

 • wewnętrznej organizacji fundacji rodzinnej, w tym powoływania organów fundacji, 
 • prowadzenia w dozwolonym zakresie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, 
 • sposobu opodatkowania działalności fundacji rodzinnej i dokonywania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzania dokumentów korporacyjnych związanych z bieżącą obsługą organów fundacji rodzinnej.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy: biuro@polzlaw.pl lub przez formularz kontaktowy.

Interesuje Cię obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Fundacja wg prawa

Fundacja to jednostka prawna, która posiada osobowość prawną. Zgodnie z prawem regulującym fundacje, mogą one być tworzone w celu prowadzenia działań, które są zgodne z kluczowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując takie obszary jak: ochrona zdrowia, rozwój ekonomiczny i naukowy, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, opieka społeczna, ochrona środowiska czy też dbałość o zabytki.

Fundacje mogą być zakładane przez osoby fizyczne bez względu na ich narodowość i miejsce zamieszkania, a także przez osoby prawne, które mogą mieć swoją siedzibę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fundacje są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile jej zakres przyczynia się do realizacji ich celów. Jeśli fundacja decyduje się na taką działalność, jej kapitał przeznaczony na cele gospodarcze musi przekraczać 1000 złotych. Fundacja nabywa osobowość prawną z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna została zdefiniowana jako narzędzie planowania sukcesji, które zaczęło funkcjonować w polskim prawie od 26 stycznia 2023 roku, na mocy nowej ustawy (Dz.U.2023.326 z dnia 2023.02.21). Jej głównym celem jest umożliwienie przekazywania działalności gospodarczej między pokoleniami w rodzinie, co stanowi alternatywę dla tradycyjnego dziedziczenia, przewidującą długoterminową perspektywę.

Znaczące jest, że dopiero po transformacjach ustrojowych lat 90. XX wieku w Polsce zaczęło kształtować się pierwsze pokolenie rodzinnego biznesu, które obecnie przekazuje zgromadzone majątki swoim następcom.

Tworzenie fundacji rodzinnej inicjuje fundator poprzez sporządzenie aktu założycielskiego lub testamentu. Kolejnym krokiem jest rejestracja fundacji w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, co przyznaje jej osobowość prawną. Od tego momentu, w ramach fundacji możliwe jest akumulowanie majątku, jego zarządzanie, wypłacanie świadczeń beneficjentom oraz ograniczone prowadzenie działalności gospodarczej.

Wprowadzenie Ustawy o fundacji rodzinnej wpłynęło na zmiany w prawie spadkowym i podatkowym, co jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zainteresowanych zabezpieczeniem przyszłości zarządzania majątkiem firmy w rękach rodziny.

Czym jest stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym, który może, w zależności od swojej formy, posiadać osobowość prawną. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, jest to dobrowolne, samodzielne i trwałe zgrupowanie o charakterze niekomercyjnym, które opiera swoją działalność na wolontariacie członków.

Prawo do zakładania stowarzyszeń przysługuje polskim obywatelom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych.

Istnieją różne typy stowarzyszeń, w tym:

– Stowarzyszenia rejestrowe: Ich założenie wymaga zaangażowania co najmniej siedmiu osób. Stowarzyszenie to zyskuje osobowość prawną i może rozpoczynać działalność po zarejestrowaniu się w Krajowym Rejestrze Sądowym.
– Stowarzyszenia zwykłe: Do ich utworzenia potrzebne jest co najmniej trzech członków. Takie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i zaczyna funkcjonować po wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
– Stowarzyszenia ogrodowe: Są to organizacje założone na mocy ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, mające na celu tworzenie i zarządzanie rodzinnych ogrodami działkowymi. Ich zakładanie i działalność są regulowane przez przepisy ustawy o stowarzyszeniach.