Menu Zamknij

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Nasza radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą. Od wielu lat obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Nasze usługi obejmują zarówno sprawy organizacyjno – prawne jak i sprawy gospodarcze. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm, spółek, spółdzielni, w tym mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń. Przygotowujemy treść regulaminów wewnętrznych, sporządzamy umowy oraz podejmujemy się reprezentowania interesów klientów w toczących się postępowaniach sądowych. Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w różnych sytuacjach.

Obsługa prawna firm - Kancelaria Polz & Polz

Obsługa prawna związana z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

 • zakładanie spółek oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:
  • sporządzanie umów, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, umów o świadczenia usług, umów zlecenia i o dzieło, umów o roboty budowlane, umów pożyczki, agencyjnych, poręczenia oraz ugody;
  • sporządzanie oświadczeń obejmujących wypowiedzenie lub odstąpienie od umów,
  • sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań;
  • prezentowanie sądowych i urzędowych interpretacji i wykładni przepisów prawa;
  • obsługę prawną łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów gospodarczych,
  • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego obejmującą implementację i zachowanie ładu korporacyjnego,
  • obsługę organów spółek prawa handlowego – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
  • obsługę organów spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych,
  • obsługę podmiotów gospodarczych jako pracodawców w zakresie ich stosunków z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną oraz sporządzanie raportów prawnych (legal due diligence);
  • sporządzanie umów kupna – sprzedaży: praw i obowiązków w spółce cywilnej, przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, udziałów/akcji, spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie wariantów rozwiązań prawnych projektów biznesowych,
  • doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych,
  • udział w negocjacjach handlowych;
  • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, organami nadzoru budowlanego (powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru), organami administracji architektonicznej (starosta, wojewoda),
  • prowadzenie spraw w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnych Sądem Administracyjnym,​
  • prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentację przed sądami arbitrażowymi,
  • prowadzenie spraw o zapłatę długów oraz o odszkodowanie,
  • windykację należności,
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
 • likwidację działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych.

Szkolenia dla firm

Nasza kancelaria oferuje także szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym m.in. z zakresu PRZECWIDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. Celem warsztatów jest zapoznanie się z pojęciami dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, oraz mobbing, jak również nauczenie się rozpoznawania występowania takich zjawisk w miejscu pracy. Zajęcia mają wskazać pracodawcom jak prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, jak również mają być wsparciem w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego po wpłynięciu skargi od pracownika do pracodawcy.

Szkolenia dla firm

Nasze wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy. Świadczona przez nas obsługa prawna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego też stawki wynagrodzeniowe różnią się w zależności od zakresu obustronnej współpracy.

 • Wynagrodzenie ryczałtowe – Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których pobieramy wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawek godzinowych ustalonych z klientem.
 • Wynagrodzenie godzinowe – Wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane jest według stawki godzinowej pracy kancelarii ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin dołączany jest do faktury za wykonane usługi prawnicze. Dla wykonania określonych prac i działań podajemy wynagrodzenie szacunkowe, którego wysokość zależy od przewidywanego nakładu czasu pracy.
 • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 • Podatek VAT – Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
 • Koszty i wydatki – Koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży zlecanych przez klienta są pokrywane przez klienta. Inne koszty i wydatki są pokrywane przez klienta, o ile zostały uprzednio przez niego zaakceptowane lub zlecone.

Profesjonalna i szybka pomoc prawna

Świadczymy firmom, spółkom i spółdzielniom wspólnotom mieszkaniowym, fundacjom i stowarzyszeniom profesjonalną i efektywną obsługę prawną dążąc do jej najwyższego poziomu.

W ramach stałej obsługi prawnej udzielamy tym podmiotom szybkiej pomocy prawnej telefonicznej i e-mailowej.

Skontaktuj się z nami