Kim jest radca prawny

Radcowie prawni i adwokaci to wykwalifikowani prawnicy zrzeszeni w ramach właściwych samorządów prawniczych, świadczący pod kontrolą tych samorządów usługi prawnicze. Radcowie prawni i adwokaci mają co do zasady wyłączne uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pracujący w naszej kancelarii radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie prawa cywilnego i w prowadzeniu spraw sądowych.

 

Radca prawny a adwokat

Chociaż zawody radcy prawnego i adwokata mają różną historię i tradycje, to aktualnie poza nazwą w zasadzie nie różnią się. Radca prawny i adwokat są uprawnieni do świadczenia pomocy prawnej w takim samym zakresie, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i podlegają nadzorowi ich samorządów. Jedyna różnica sprowadza się do tego, że radca prawny może wykonywać swój zawód także w ramach stosunku pracy, przy czym jeżeli jest zatrudniony na umowę o pracę, to nie może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

 

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski to obowiązek zastąpienia stromy przez radcę prawnego lub adwokata jako fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonejczynności procesowej lub w określonej fazie postępowania

 

W postępowaniu cywilnym przymus ma najszersze zastosowanie. W całym postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje bowiem co do zasady zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych (dotyczy to także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji).

 

W procedurze sądowoadministracyjnej przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieco węższy. Pojawia się na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skarga kasacyjna powinna być tam sporządzona - co do zasady - przez  radcę prawnego lub adwokata pod rygorem zwrotu pisma.

 

Radca prawny jako osoba zaufania publicznego

Partnerzy Ewa Polz i Piotr Polz wykonują zawód radcy prawnego. Radca prawny to osoba zaufania publicznego zawodowo świadcząca pomoc prawną celem ochrony prawnej interesów swoich klientów.

 

Radca prawny jako osoba zaufania publicznego

Radca prawny to osoba zaufania publicznego zawodowo świadcząca pomoc prawną celem ochrony prawnej interesów swoich klientów.

 

Zawód radcy prawnego mogą wykonywać tylko osoby wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez samorząd radców prawnych, które złożyły następujące ślubowanie:
"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".

 

Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

  1. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
  5. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.

 

Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej. Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

 

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Pomoc prawna dotyczy wszystkich dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.

 

Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu

 

Radca prawny może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu, adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy przez radcę prawnego

Radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się prowadząc sprawę lub udzielając pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zakresie określonym tymi przepisami.

 

Wolność słowa i pisma radcy prawnego

Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie wolności stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.

 

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Każdy radca prawny jest członkiem samorządu zawodowego – przynależność ta ma charakter obowiązkowy.

Samorząd radców prawnych reprezentuje radców na zewnątrz oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego w interesie publicznym i dla jego ochrony.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.

 

 

Copyright 2018 Polzlaw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.