Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Obsługa prawna spółek

Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie spółki cywilnej, do której mają zastosowanie przepisy art. 860 - 875 kodeksu cywilnego, albo w formie spółki prawa handlowego, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

Spółka cywilna nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast wpisowi do właściwych rejestrów podlegają jej wspólnicy: osoby fizyczne podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Spółki kapitałowe, do których zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną (są to tzw. spółki osobowe) oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną (są to tzw. spółki kapitałowe) mogą podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Spółka cywilna

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy - przedsiębiorcy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika do spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Wspólnicy są współwłaścicielami majątku spółki cywilnej, przy czym współwłasność ma charakter łączny – wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

 

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

 

Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w tym także majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku indywidualnego każdego ze wspólników bez konieczności wcześniejszego skierowania swoich roszczeń względem majątku wspólnego.

 

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki, chyba że spółka została zawarta na czas dłuższy, to jest. ponad 1 rok obrotowy, wówczas wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. W spółkach cywilnych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy a nie sama spółka. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest udział w zysku wspólnika spółki cywilnej.

 

Spółki kapitałowe

Spółki osobowe, to jest spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną, to znaczy mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Sprawy spółki osobowej prowadzą bezpośrednio jej wspólnicy, którzy ponoszą obok spółki subsydiarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za jej zobowiązania - odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka stała się niewypłacalna Do reprezentowania spółki osobowej uprawnieni są wspólnicy wskazani w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W spółkach osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, a nie sama spółka. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest udział w zysku wspólnika spółki osobowej.

 

W odróżnieniu od spółek osobowych spółki kapitałowe, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, mają osobowość prawną i opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale. Oznacza to, że ich skład osobowy jest zmienny, a cechy osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez znaczenia. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy i ponoszą odpowiedzialność majątkową tylko do wysokości objętych udziałów lub akcji.

 

W spółkach kapitałowych zarówno spółka jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom. 

 

Nasza obsługa prawna spółek

Radcowie prani i adwokaci z kancelarii prawniczej Polz i Polz są ekspertami w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego i posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej spółek. Szybko reagujemy na potrzeby naszych klientów udzielając porad prawnych także przez telefon i drogą e-mailową.

Nasza obsługa prawna spółek obejmuje w szczególności:

- tworzenie spółek, w tym przygotowanie aktów i umów założycielskich, statutów, umów wspólników oraz rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- sporządzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, regulaminu organizacyjnego spółki, regulaminu pracy i płacy,

- obsługę korporacyjną organów spółki,

- obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej spółki,

- sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań;

- obsługę prawną łączenia, podziału i przekształcenia spółek,

- przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną oraz sporządzanie raportów prawnych (legal due diligence);

- sporządzanie umów kupna – sprzedaży: praw i obowiązków, przedsiębiorstwa udziałów/akcji, spółek prawa handlowego,

- doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych,

-  obsługę prawną spraw pracowniczych,

- obsługę prawną procesu rozwiązania i  likwidacji spółki,

- obsługę prawną spraw cywilnych i pracowniczych przed sądami powszechnymi,

- obsługę prawną spraw administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.