Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Usługi prawnicze

Sprawy międzynarodowe: więcej »

Usługi międzynarodowe naszej kancelarii obejmują doradztwo i prowadzenie, w tym reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, następujacych spraw:

Prawo gospodarcze: więcej »

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Polz i Polz:

 • zakłada, rejestruje oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną firm,
 • występuje o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obsługuje organy podmiotów gospodarczych, takie jak zgromaczenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorcze, zarządy i ich posiedzenia,
 • sporządza projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • sporządza projekty dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy  działania ich organów;
 • doradza pracodawcom w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzamy dokumenty pracownicze,
 • sporządza projekty umów handlowych i uczestniczymy w ich negocjowaniu;
 • doradza przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności);
 • przeprowadza audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradza przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przedsiębiorstwa;
 • uzyskuje tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności;
 • przeprowadza czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentuje firmy i przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami;
 • reprezentuje firmy i przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentuje firmy i przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

Prawo zobowiązań: więcej »

W zakresie prawa zobowiązań Kancelaria Polz i Polz:

 • sporządza i opiniuje umowy, takie jak umowa sprzedaży, zamiany, dostawy, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, umowa zlecenia, umowa świadczenia usług, leasingu, umowa agencyjna, spedycji, przechowania, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty i dożywocia, ugoda;
 • doradza w sprawach wykonania i rozwiązania umów;
 • doradza w sprawach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz z tytułu czynów niedozwolonych;
 • bierze udział w negocjacjach celem zawarcia ugody oraz prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę, w tym uzyskanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
 • uzyskuje tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności.

 

Prawo nieruchomości: więcej »

 • doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;
 • doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, oraz w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;
 • doradzamy w sprawach wywłaszczeń i uzyskania odszkodowań, w tym w sprawie gruntów warszawskich wywłaszczonych Dekretem Bieruta, gruntów zajętych na drogi publiczne oraz na EURO 2012 ;
 • przeprowadzamy badanie prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;
 • doradzamy w zakresie zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń nakładów na nieruchomość i ustanawiania służebności, w tym służebności drogi koniecznej;
 • uczestniczymy w negocjacjach dotyczących nabycia/zbycia nieruchomości oraz przygotowujemy lub opiniujemy umowy zbycia/ nabycia nieruchomości

 

Prawo budowlane: więcej »

 • przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów, w tym umowy dotyczącej realizacji wspólnej inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych;
 • wspieramy klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy;
 • doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;
 • doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
 • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • doradzamy w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;
 • sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem administracyjnym.

 

Zamówienia publiczne: więcej »

 • zapewniamy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu przedmiotu zamówienia i wyboru optymalnego trybu postępowania, przy przygotowaniu SIWZ, umowy o udzielenie zamówienia publicznego i innej dokumentacji przetargowej, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub zagranicznych;
 • doradzamy w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy konsorcjum i umowy o podwykonawstwo;
 • doradzamy w przypadku kontroli,
 • doradzamy zakresie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg;
 • zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • Kancelaria Polz & Polz oferuje szkolenia kierowane do Zamawiających/Wykonawców

  z zakresu wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. zmian do PZP.

  Oferujemy szkolenia dla małych grup (do 10 osób) w formie online.

Prawo pracy: więcej »

- udzielamy porad, konsultacji i opinii prawnych;

- przygotowujemy dokumenty i podejmuje czynności związane z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy, a także przygotowujemy kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji;

- przygotowujemy dokumenty wewnętrzne podmiotów, w tym regulaminy pracy i wynagradzania;

- doradzamy przy negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników układów zbiorowych i porozumień;

- doradzamy w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, przejęcia zakładów pracy w trybie art.23¹ Kodeksu pracy;

- reprezentujemy strony w sporach z zakresu prawa pracy oraz świadzcenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Prawo autorskie: więcej »

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu, w szczególności działających na rynku usług IT (Information Technology).

W ramach świadczenia pomocy prawnej:

 • sporządzamy i opiniujemy umowy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT o tworzenie, wdrożenie i eksploatację programów komputerowych;
 • doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste;
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach celem zawarcia ugody oraz w postępowaniach sądowych w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

Prawo IT (Information technology): więcej »

 • zapewniamy bieżącą kompleksową obsługę prawną firm IT, obejmującą doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa przedsiębiorców i prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzamy analizę prawną projektów informatycznych na różnych etapach ich realizacji,
 • sporządzamy i opiniujemy oraz bierzemy udział w negocjacjach umów z branży IT, w tym umów wdrożeniowych;
 • przeprowadzamy analizę ryzyk prawnych umów IT,
 • doradzamy przy procedurze zamówień publicznych, zarówno na rzecz zamawiającego jak i wykonawcy,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym,
 • reprezentujemy Klientów w sporach prawnych dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym.

Prawo administracyjne: więcej »

 • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych oraz odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienia wydane w toku tych postępowań,
 • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
 • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
 • pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

 

 

Prawo spadkowe: więcej »

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym, w tym:

 • udzielamy porad prawnych dotyczących m.in. pojęcia spadku, długów spadkowych, otwarcia i nabycia spadku, przyjęcia spadku, .tytułów prawnych do spadku, zdolności do dziedziczenia, niegodności dziedziczenia i przebaczenia, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, dziedziczenia gospodarstw rolnych, działu spadku, zbycia spadku, uprawnień małżonków, uprawnienia bliskich do mieszkania, dziedziczenia ustawowego, pojęcia testamentu i zdolności testamentowej, rodzajów testamentu, nieważności testamentu, podstawienia zwykłego, podstawienia powierniczego, przyrostu, polecenia, zapisów zwykłych, dalszych i windykacyjnych, transmisji;
 • na podstawie przedłożonych przez klienta lub uzyskanych przez nad dokumentów ustalamy krąg spadkobierców;
 • sporządzamy wnioski do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku;
 • organizujemy uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem;
 • reprezentujemy klientów przy zgłoszenie nabycia spadku do właściwego Urzędu Skarbowego;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu o zmianę wpisów w księgach wieczystych lub innych właściwych rejestrach;
 • sporządzamy pozwy i reprezentujemy klienta w sprawach rozstrzyganych w postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie procesowym, w tym w sprawach o zachowek, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, o zobowiązanie do wykonania zapisu, o zobowiązanie do wykonania polecenia, o zmniejszenie zapisu lub polecenia, o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom;
 • sporządzamy wnioski i reprezentujemy klienta w spraw rozstrzyganych w postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie nieprocesowym, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, o stwierdzenie nabycie w spadku gospodarstwa rolnego, o uzupełnienie stwierdzenie nabycia spadku, o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, o dział spadku, o dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków, o spis inwentarza, o zabezpieczenie spadku, o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o przyjęcie spadku wprost, o odrzucenie spadku, o nakazanie złożenia testamentu, o otwarcie i ogłoszenie spadku, o zwolnienie wykonawcy testamentu, o ustanowienie kuratora spadku, o zawiadomienie o testamencie ustnym, o wyjawienie przedmiotów spadku.

Reprezentacja przed sądem obejmuje między innymi przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, monitorowanie sprawy, reprezentację na rozprawach, jak również prowadzenie negocjacji procesowych. Ze względu na wyjątkowo delikatny charakter spraw spadkowych do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie pomagamy w sprawach spadkowych osobom na stałe przebywającym poza granicami Polski.

 

 

 

 

 

Prawo rodzinne: więcej »

W zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi:

 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w sprawach rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowienia rozdzielności majątkowej, ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, w sprawach nabycia przez małżonków nieruchomości i rzeczy do majątku wspólnego lub do ich majątków osobistych oraz w sprawach odpowiedzialności małżonków za długi;
 • przeprowadzamy pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • uzyskujemy zezwolenia sądu na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego, takimi jak zbycie lub obciążenie jego majątku,
 • przeprowadzamy pozasądowy i sadowy dział spadku.
 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, zamiany, użyczenia, darowizny, renty i dożywocia, ustanowienia służebności osobistej mieszkania;
 • świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej.

 

Prawo cudzoziemców: więcej »

- doradzamy przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego;

- doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;

- doradzamy w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych;

- reprezentujemy strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);

- załatwiamy formalności związane z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

 

 

 

 

Prawo lotnicze: więcej »

- reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń i upoważnień na wykonywanie przewozu lotniczego, a także zezwoleń na zarządzanie lotniskiem oraz zezwoleń na świadczenie usług obsługi naziemnej;

- doradzamy w bieżącej działalnością przewoźników lotniczych, przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej oraz ośrodków szkolenia lotniczego;

- doradzamy pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu.

Prawo podatkowe: więcej »

 • świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • przygotowujemy oraz składamy w imieniu klientów wnioski o wydanie indywidualnych  interpretacji podatkowych;
 • doradzamy zagranicznym inwestorom przy efektywnym podatkowo planowaniu inwestycji w Polsce;
 • zapewniamy pomoc w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w postępowaniach podatkowych; kontroli podatkowej oraz skarbowej a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT;
 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich, w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe;
 • doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karnych-skarbowych,
 • doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych tj.: niegospodarności, odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych, przestępstw przeciwko wierzycielom; przestępstw przekupstwa menedżerskiego,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,
 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia, 
 •  doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karnych-skarbowych,
 • zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze,
 • doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych tj.: niegospodarności, odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych, przestępstw przeciwko wierzycielom; przestępstw przekupstwa menedżerskiego,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,
 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia.

Zastępstwo procesowe : więcej »

 • reprezentujemy Klientów i podejmujemy przedsądowe działania polubowne,
 • sporządzamy pisma procesowe, wnioski, pozwy, apelacje i skargi kasacyjne w postępowaniach cywilnych, procesowych i nieprocesowych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie (również w postępowaniach ad hoc);
 • sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi i skargi kasacyjne w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorzadowej wszystkich instancji,  przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,     
 • sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed regulatorami, takimi jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania sądowe o zapłatę, w tym zabezpieczające;
 • uzyskujemy klauzule wykonalności celem prowadzenia egzekucji komorniczej;
 • nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzamy skargi i reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Czlowieka w Strasburgu w sprawach skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu w sprawach cywilnych i administracyjnych. . 

 

 

 

 

Obsługa międzynarodowa: więcej »

Nasza kancelaria współpracuje z prawnikami z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Australii w sprawach obywateli polskich, które wymagają prowadzenia w tych państwach jak i w sprawach obywateli tych państw, które wymagają prowadzenia w Polsce, takich jak sprawy spadkowe, rozwodowe związane z podziałem majątku, sprawy nieruchomości.

 

Udzielamy porad prawnych w języku angielskim i rosyjskim w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań i prawa nieruchomości, prawa przedsiębiorców i prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa budowlane, prawa autorskiego i prawa IT oraz prawa spadkowego i rodzinnego prawa majątkowego.

 

Ponadto świadczymy następujące usługi dla cudzoziemców i podmiotów zagranicznych:

 • doradzamy przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentujemy ich przed właściwymi organami;
 • doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego;
 • doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości w Polsce,
 • sporządzamy i składamy wnioski oraz reprezentujemy podmioty zagraniczne w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce;
 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości;
 • kompletujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy podmiot zagraniczny przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości;
 • doradzamy w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów i przeprowadzamy proces ich rejestracji;
 • doradzamy w zakresie zakładania spółek prawa handlowego i przeprowadzamy proces ich zawiązania i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentujemy strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);
 • załatwiamy formalności związane z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, z ksiąg wieczystych oraz z rejestru gruntów;
 • doradzamy w zakresie spadków położonych w państwach anglojęzycznych, współpracujemy z prawnikami w tych krajach;
 • doradzamy cudzoziemcom w sprawach spadków położonych w Polsce.

 

Nasze publikacje:

https://www.polzlaw.pl/pl/zezwolenie-na-pobyt-i-prace-cudzoziemca-w-polsce

https://www.polzlaw.pl/pl/obywatelstwo-polskie

https://www.polzlaw.pl/pl/-oddzial-i-przedstawicielstwo-przedsiebiorcy-zagranicznego

https://www.polzlaw.pl/pl/nabywanie-nieruchomosci-w-polsce-przez-cudzoziemcow

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.