Menu Zamknij

Spółka z o.o. obsługa prawna

Obsługa prawna spółki z o.o.

Jako doświadczona kancelaria prawna zajmujemy się obsługą prawną spółek. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona jest w formie aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną – z tym momentem staje się ona także podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

 

Wymogi kapitałowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5.000,00 PLN. Kapitał zakładowy może dzielić się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 PLN.

Umowa spółki musi określać czy wspólnik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne. Na udziały nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela, jak również dokumenty imienne lub na zlecenie. Udziały mogą zostać uprzywilejowane w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej. Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział.

Kontakt z kancelarią

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami), a wkłady na pokrycie kapitału muszą być przez wspólników wniesione w całości przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców. Przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne czy też świadczenie pracy bądź usług.

Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia upadłości spółki w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Wspólnik nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów; nie wyłącza to potrącenia umownego.

Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do posiadanych przez nich udziałów w spółce. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki jej dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w stosunku do liczby posiadanych udziałów.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne. Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zbycie lub obciążenie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. W przypadku zbycia udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału.

O zbyciu udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód zbycia. Zbycie udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania jest zarząd. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Członkowie zarządu mogą być odwołani w każdym czasie.
Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki oraz w uchwałach wspólników.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna

Co do zasady prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 PLN, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. Członkowie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej powoływani są na jeden rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, i mogą być odwołani w każdym czasie.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do obowiązków rady nadzorczej należy w szczególności ocena sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W spółce nie mającej rady nadzorczej umowa spółki może rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej.

Zgromadzenie wspólników

Uchwały wspólników wymaga w szczególności:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 4. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 5. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lu jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
  Zwrot dopłat,
 7. Zmiana umowy spółki,
 8. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 9. Połączenie i przekształcenie spółki,
 10. Rozwiązanie spółki.
 11. Udział w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwota ta ulega pomniejszeniu o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę kwotę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna sama odpowiada w sposób nieograniczony za swoje zobowiązania. tak więc wspólnicy spółki są z tej odpowiedzialności zwolnieni.

W przypadku bezskuteczności egzekucji skierowanej wobec spółki odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem za jej zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe, ponoszą solidarnie członkowie jej zarządu, chyba, że w odpowiednim czasie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie spółki powodują: 1)przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (która musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza), 3) ogłoszenie upadłości, 4) prawomocne orzeczenie sądu Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, jednak umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego.