Menu Zamknij

Prawo zobowiązań

Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema lub więcej osobami, na mocy którego jedna osoba(wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego działania lub zaniechania  (świadczenia), a dłużnik jest zobowiązany to świadczenie spełnić.

Źródłem zobowiązań są umowy, które regulują obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego oraz formy wymiany dóbr i usług np. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne, a także ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie.

Źródłem zobowiązań są także czyny niedozwolone (delikty), czyli działania lub zaniechania człowieka sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wywołujące szkodę. Czynem niedozwolonym może być również inne zdarzenia nie mające z działaniami ludzkimi nic wspólnego, ilekroć wynika z nich szkoda i za tę szkodę prawo czyni kogoś odpowiedzialnym.
Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zobowiązany jest do jej naprawienia.

Źródłem zobowiązań jest także bezpodstawne wzbogacenie – osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa zobowiązań:

 • sporządzamy i opiniujemy umowy, takie jak umowa sprzedaży, zamiany, dostawy, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, umowa zlecenia, umowa świadczenia usług, leasingu, umowa agencyjna, spedycji, przechowania, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty i dożywocia, ugoda,
 • doradzamy w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartych umówdokonujemy zgłoszeń tego podatku do Urzędów Skarbowych,
 • doradzamy w sprawach podatku od darowizn i dokonujemy zgłoszeń tego podatku do Urzędów Skarbowych,
 • doradzamy w sprawach wykonania i rozwiązania umów,
 • doradzamy w sprawach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji,
 • doradzamy w sprawach odpowiedzilności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • doradzamy w sprawach odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych,
 • doradzamy w sprawach odpowiedzilności z tytułu bezpodsatwnego wzbogacenia,
 • bierzemy udział w negocjacjach celem zawarcia ugody,
 • prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę, w tym uzyskanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności.

Interesuje Cię pomoc prawna z zakresu prawa zobowiązań?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Przydatne linki i formularze:

 • https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/przewodniki/podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/PCC-3+++05+012.pdf
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-spadkow-i-darowizn
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/formularze