Menu Zamknij

Zastępstwo procesowe

Radcowie prawni i adwokaci naszej kancelarii to wykwalifikowani prawnicy zrzeszeni w ramach właściwych samorządów prawniczych, świadczący pod kontrolą tych samorządów usługi prawnicze. Radcowie prawni i adwokaci to prawnicy, którzy mają co do zasady wyłączne uprawnienia do reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pracujący w naszej kancelarii radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego i w prowadzeniu spraw sądowych

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski to obowiązek zastąpienia stromy przez radcę prawnego lub adwokata jako fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonej czynności procesowej lub w określonej fazie postępowania

W postępowaniu cywilnym przymus ma najszersze zastosowanie. W całym postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje bowiem co do zasady zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych (dotyczy to także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji). Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym dotyczy zarówno postępowania kasacyjnego, postępowania zainicjowanego skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargą o wznowienie postępowania (o ile obejmuje postępowanie przed Sądem Najwyższym), jak i innych postępowań incydentalnych, np. o wyłączenie sędziego, o oznaczenie sądu właściwego miejscowo.

Zgodnie z art. 130 § 5 pisma procesowe sporządzone przez stronę w sprawie objętej przymusem adwokackim podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcie braków, chyba że ustawa stanowi inaczej. Inny rygor przewidują przepisy normujące dopuszczalność środków odwoławczych i środków zaskarżenia objętych przymusem (zażalenie do Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga o wznowienie postępowania); w takich wypadkach środek (skarga) podlega odrzuceniu.

W procedurze sądowoadministracyjnej przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieco węższy. Pojawia się na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skarga kasacyjna powinna być tam sporządzona – co do zasady – przez  radcę prawnego lub adwokata pod rygorem zwrotu pisma. Przymus nie występuje za to w postępowaniu administracyjnym, określonym normami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełnomocnictwo procesowe

Radcowie prawni i adwokaci reprezentują klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych na podstawie udzielonych pełnomocnictw procesowych.

Zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

W ramach zastępstwa procesowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw procesowych:

 • reprezentujemy Klientów i podejmujemy przedsądowe działania polubowne,
 • sporządzamy pisma procesowe, wnioski, pozwy, apelacje i skargi kasacyjne w postępowaniach cywilnych, procesowych i nieprocesowych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie (również w postępowaniach ad hoc);
 • sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi i skargi kasacyjne w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorzadowej wszystkich instancji,  przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed regulatorami, takimi jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania sądowe o zapłatę, w tym zabezpieczające;
 • uzyskujemy klauzule wykonalności celem prowadzenia egzekucji komorniczej;
 • nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzamy skargi i reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Czlowieka w Strasburg.  w sprawach naruszenia prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Chcesz skorzystać z zastępstwa procesowego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Przydatne linki i formularze:

 • https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/
 • https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/o-trybunale/