Menu Zamknij

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Radcowie prawni i adwokaci kancelarii Polz i Polz posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Nasza obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych obejmuje w szczególności:

  • obsługę prawną zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  • sporządzanie regulaminów, uchwał wspólnoty, uchwał zarządu,
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu nieruchomością wspólną;
  • doradztwo w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o administrowanie, umów dzierżawy i najmu, kupna-sprzedaży oraz umów o dzieło i o roboty budowlane;
  • bieżące doradztwo przy prowadzeniu przez wspólnotę mieszkaniową inwestycji i remontów,
  • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sporach z deweloperami,
  • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej, sporów z wykonawcami robót budowlanych i usługodawcami, sporów z deweloperami, spraw dotyczących nieruchomości wspólnej, spraw o przymusową sprzedaż lokalu w drodze komorniczej licytacji,
  • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym w sprawach budowlanych.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., ogół właścicieli lokali stanowiących odrębne nieruchomości, które wchodzą w skład określonej nieruchomości obejmującej grunt i budynek, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą przeniesienia przez właściciela nieruchomości na osobę trzecią prawa własności pierwszego z wyodrębnionych prawnie lokali, gdyż z tą chwilą dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i którą zarządza wspólnota mieszkaniowa. Przeniesienie własności wyodrębnionego lokalu następuje z chwilą założenia dla tego lokalu księgi wieczystej.

Właścicielowi wyodrębnionego lokalu, jako prawo związane z własnością lokalu, przysługuje udział w nieruchomości wspólnej. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, ale może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przeważającym poglądem w doktrynie jest ten, zgodnie z którym wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, a więc tzw. ułomną osobą prawną, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Sprawami wspólnoty mieszkaniowej kieruje wybrany przez ogół właścicieli zarząd, który reprezentuje wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Jesteś zainteresowany obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie takiej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Właściciele lokali mają prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.  Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem ich lokali, są obowiązani utrzymywać swoje lokale w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację; opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; wydatki na utrzymanie porządku i czystości; wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 17 ustawy o własności lokali za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.