Menu Zamknij

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Kwestie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która jednak nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, do których stosuje się ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na oprocentowane raty.

Opłaty roczne wnosi się bez wezwania przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przy czym opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może zostać ustalony inny termin zapłaty, nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Ustalanie opłat

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od wartości nieruchomości gruntowej określonej przez biegłego rzeczoznawcę.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:

 • 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
 • 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych,
 • 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,
 • 1% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne,
 • 1% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową,
 • 2% ceny za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną,
 • 3% ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Zasady aktualizacji opłaty rocznej

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jej właściciel, to jest Skarb państwa albo gmina, może zaktualizować nie częściej niż co 3 lata. Zaktualizowaną wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste oblicza się od ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień aktualizacji przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Przeczytaj również:  Założenie księgi wieczystej

Aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie dokuje się w przypadku, gdy wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości oraz do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Wówczas pozostała części ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równie części, które powiększają opłatę roczną w dwóch następnych latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest wówczas równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

W przypadku aktualizacji rocznej opłaty zalicza się na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasowa a zaktualizowaną wartość nie zaliczonych dotąd nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanej z udziałem środków z UE, a także nakładów poniesionych przez użytkowania grunty, które wpłynęły na cechy techniczno- użytkowe gruntu, poniesione przez użytkownika wieczystego, a w ich następstwie wzrosła.

Procedura aktualizacji

Aktualizacja opłaty rocznej dokonywana jest z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ poprzez pisemne wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego. Jednocześnie z wypowiedzeniem organ przesyła ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej.

Wypowiedzenie musi zawierać wskazanie sposobu obliczenia nowej wysokości opłaty oraz pouczenie użytkowania wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu w którym można się zapoznać z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości

Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem właściwego organu, który dokonał aktualizacji przeciwko właścicielowi nieruchomości.

W przypadku złożenia wniosku użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej ciąży na właściwym organie, a nie na użytkowniku wieczystym. Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody. Jeżeli do ugody nie dojdzie kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty.

W przypadku prawomocnego oddalenia wniosku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze obowiązuje nowa wysokość opłaty ustalona przez właściwy organ. Nowa wysokość rocznej opłaty, która została ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia ugody obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty. Kolegium przyznaje w orzeczeniu, na wniosek właściwego organu, zwrot kosztów postępowania od użytkownika wieczystego.

Przeczytaj również:  Prawo dożywocia

Jeżeli kolegium w orzeczeniu uznało wniosek użytkownika wieczystego za zasadny, przyznaje, na jego wniosek, zwrot kosztów od właściwego organu.

Sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazuje właściwemu sądowi sprzeciw wraz z aktami sprawy. Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości złożony przez użytkownika wieczystego zastępuje pozew. W razie wniesienia sprzeciwu orzeczenie traci moc, nawet jeśli sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia. Wyjątek stanowi sytuacja., gdy sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania. Wówczas sąd rozstrzyga tylko o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku złożenia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne w dotychczasowej wysokości.

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z art. 17b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa określony poniżej procent ceny nieruchomości:

 • 0,1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
 • 1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne,
 • 1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
 • 3%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na inne cele.

Wyjątkiem jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste wnoszona przez Polską Akademię Nauk oraz instytuty badawcze, która jest równa cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Cena nieruchomości rolnej

Cenę nieruchomości rolnej ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Cenę nieruchomości rolnej, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na cele niezwiązane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej, można również ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości części składowych tego gruntu.

Ustalenie nowej albo zmiana dotychczasowej wysokości opłaty

O ustaleniu nowej albo zmianie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka zawiadamia na piśmie użytkownika wieczystego. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowania w razie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, opisane powyżej.

Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego

Użytkownik wieczysty nieruchomości może zrzec się swego prawa użytkowania wieczystego przez złożenie Krajowemu Ośrodkowi oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku użytkowanie wieczyste wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej prawa wieczystego użytkowania.

Sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu

Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego określoną w sposób przewidziany w przepisach o gospodarce nieruchomościami według stanu na dzień sprzedaży nieruchomości. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Podobne wpisy