Menu Zamknij

Służebność osobista mieszkania

Nieruchomość może zostać obciążona na rzecz osoby fizycznej służebnością osobistą mieszkania, to jest prawem do korzystania z całej lub części nieruchomości w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych.

Służebność osobista mieszkania jest niezbywalna, nie można także przenieść uprawnienia do jej wykonywania, i wygasa najpóźniej wraz ze śmiercią osoby uprawnionej

Do ustanowienia służebności wymagana jest forma aktu notarialnego. Służebności tej nie można nabyć w drodze zasiedzenia.

Zakres służebności osobistej mieszkania i sposób jej wykonywania określają postanowienia umowy, a gdy postanowień takich brak, określa się je biorąc pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej, a także zasady współżycia społecznego i miejscowe zwyczaje.

Osoba uprawniona do służebności osobistej mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców danej nieruchomości.

Właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na nieruchomość obciążoną służebnością, a jeżeli takie nakłady poczynił, może od uprawnionego żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Uprawniony obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości.  O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Jeżeli uprawniony poczynił nakłady, do których nie był obowiązany, może żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Uprawniony do służebności osobistej mieszkania może przyjąć na zamieszkanie swojego małżonka i małoletnie dzieci. Inne osoby mogą zostać przyjęte tylko w sytuacji, gdy są przez uprawnionego utrzymywane albo gdy ich obecność jest potrzebna przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci, które zostały przyjęte jako małoletnie, mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

W przypadku, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej mieszkania dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zamiany służebności na rentę.

Przeczytaj również:  Założenie księgi wieczystej

Właściciel obciążonej nieruchomości może ją zbyć w każdym czasie i nie potrzebuje do tego zgody osoby uprawnionej. Nabywca jest zobowiązany do umożliwienia uprawnionemu korzystania z nieruchomości w sposób ustalony w ramach przynależnej mu służebności. Jeżeli służebność nie była ujawniona w księdze wieczystej, nabywcy nie chroni rekojmia księgi wieczystej i jest zobowiązany respektować ustanowioną służebność.

Podobne wpisy