Menu Zamknij

Co to jest obowiązek alimentacyjny

obowiazek alimentacyjny

Czym są alimenty?

Obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten ciąży na osobie zobowiązanej. 

Przez „dostarczanie środków utrzymania” rozumie się dostarczanie takich środków, które są niezbędne do zaspokajania normalnych, bieżących potrzeb konsumpcyjnych uprawnionego, a więc do zapewnienia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, w razie potrzeby leczenia itd. Przez „środki utrzymania” rozumie się zatem środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb bytowych uprawnionego (oczywiście, zakres tych usprawiedliwionych potrzeb jest różny w zależności od tego, kto jest osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych) – komentarz do art. 128 KRO Haak 2020, wyd. 1.

Według danych Krajowego Rejestru Długów wartość niezapłaconych alimentów to ok. 11 mld zł.

Jakich alimentów można dochodzić?

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (czyli rodzica).

Alimenty na rzecz członka rodziny – Uprawnieni do otrzymania alimentów, oprócz dzieci, mogą być także inni członkowie rodziny. Jednak osoby te uprawnione są do świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy gdy znajdują się w niedostatku.

Alimenty na rzecz byłego współmałżonka – można dochodzić alimentów od współmałżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, wówczas, trzeba wykazać, że w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się jego sytuacja materialna.

Alimenty dla pasierba, macochy lub ojczyma Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od macochy albo ojczyma, jeśli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Macocha lub ojczym mogą żądać od pasierba świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniali się do wychowania i utrzymania dziecka a ich żądanie odpowiada zasadom współżycia społecznego. 

Jak dochodzić alimentów?

Kwestie alimentacji mogą być przedmiotem umowy pomiędzy stronami  w formie m.in. ugody przed notariuszem, mediatorem lub sądem. W sytuacji kiedy nie udaje się wypracować porozumienia bądź relacje między stronami są tak napięte, że nie jest podejmowana nawet taka próba, sprawa trafia najczęściej do sądu. 

Przeczytaj również:  Rozdzielność majątkowa

Koszty utrzymania osoby uprawnionej do alimentacji należy udokumentować w postaci faktur, dowodów wpłaty, zeznań świadków, dokumentacji medycznej, orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 753 § 1 k.p.c. można wystąpić o zabezpieczenie alimentów, wówczas można domagać się takiej samej kwoty jak ta, której zasądzenia domagam się w wyrok.

Kancelaria Polz i Polz w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego na każdym etapie sprawy:

  • udzielamy porad prawnych – zarówno przed jaki i w trakcie postępowania sądowego,
  • prowadzimy spotkania w celu próby polubownego zakończenia sporu,
  • sporządzamy pisma procesowe np. pozew o rozwód, pozew o alimenty (podwyższenie albo obniżenie alimentów), wniosek o zabezpieczenie,
  • reprezentujemy klientów przed sądem. 

Podobne wpisy