Menu Zamknij

Praktyczne porady dotyczące egzekucji należności – jak odzyskać długi?

egzekucja naleznosci

Z problemami w ściąganiu wierzytelności zmagają się wszyscy przedsiębiorcy. Mimo zawartych umów z różnymi kontrahentami niestety często zdarza się, iż druga strona umowy nie wykonuje własnych zobowiązań. Takie zachowania dłużników narażają przedsiębiorców nieraz na ogromne straty finansowe. Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się sprawami egzekucji należności, podejmując różne działania:

1. Polubowne rozwiązanie sprawy

Kancelaria Polz i Polz przeprowadza negocjacje w imieniu Klienta, dążąc do szybkiego rozwiązana sporu w drodze arbitrażowej. Jest to najszybszy sposób rozwiązania sporu i ściągnięcia należności od dłużnika poprzez zawarcie z nim porozumienia. Nasza Kancelaria przygotowuje odpowiednią dokumentację w sprawie zawartej ugody pomiędzy wierzycielami a dłużnikami oraz partycypuje w rozmowach i negocjacjach, dzięki czemu Klient nie musi uczestniczyć bezpośrednio w powyższych czynnościach.

2. Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

Jest to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym wpisuje się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności oraz wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych publikuje się najważniejsze informacje dotyczące dłużników oraz stosowanych wobec nich procedur.

3. Krajowy Rejestr Długów (KRD)

Jest to system informacji gospodarczej prowadzony online, który polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu takich informacji. Publikowanie – na wniosek wierzycieli – informacji o zadłużeniu osób fizycznych oraz innych podmiotów prawa pomaga skutecznie walczyć z opornymi dłużnikami. W systemie można sprawdzić informacje o własnym oraz obcym przedsiębiorstwie, co pomaga monitorować firmy. System ten umożliwia również pobieranie raportów o danym podmiocie.

Przeczytaj również:  Upadłość gospodarcza przedsiębiorcy

4. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Jest to przedsiębiorstwo prowadzone online założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Biuro to gromadzi informacje właściwie o wszystkich kredytobiorcach i pożyczkobiorcach, co pozwala zweryfikować informacje o zgłaszających się klientach do banków i innych podmiotów finansowych, ale również można zweryfikować w tym systemie, czy potencjalny kontrahent ma zaciągnięty jakiś kredyt czy pożyczkę i czy terminowo wywiązuje się ze spłaty swoich zobowiązań.

5. Założenie sprawy sądowej i egzekucja komornicza.

Nie zawsze udaje się porozumieć z dłużnikiem na drodze polubownej, dlatego często jedyną opcją pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Nasza Kancelaria Prawna skutecznie uzyskuje prawomocne wyroki, które stanowią podstawę do wszczęcia procedury egzekucyjnej. Kancelaria Polz i Polz współpracuje z komornikami i podejmuje wszelkie działania prawne, mające na celu odzyskanie należności od dłużników.

Jeśli posiadasz problemy z niepłacącymi dłużnikami, zapraszamy do Kancelarii lub do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej lub kontakt telefoniczny 510 053 316.

 

Podobne wpisy